regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 C 

 

 

Ordbog & Dharma leksikon

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Caitasika  (skt.):

 - ordret:  'det som følger med manifest sind'  [tib.: sems les byuñ par ldan pahi chos]   'mentale faktorer' eller  'mentale begivenheder' er meget brugte oversættelser. ‘Sindstilstande med  begreb’ er mere korrekt og beskrivende. Caitasikas er de i øjeblikket aktive og manifeste samskaras, i modsætning til alle de andre samskaras, som i et givet øjeblik er passive og uvirksomme (- og dermed uvirkelige). Caitasikas er mentalt sammensatte mønstre  [komplekser], som består af nærmere definerede enkeltheder, som kaldes  (skt.) 'caittas'   (tib.: sem læ yungwa [sems las byuñ ba]  - den 'enkelte'  [måske i sig selv sammensatte]   erfaring, instinkt eller lidenskab).  Disse kategoriserende sindstilstande opstår med  iboende begreb og har deres rod  i erfaringer fra fortiden. De er den gruppe  samskaras, som i  den fjerde  skandha 'aktivt' bedømmer – og reagerer på – virkeligheden, vigtigheden, kvaliteten og sammenhængen ved  djñeyas, de mentale indtryk fra den tredje  skandha, samt  vidjñaptis, deres fortolkning,  og derpå farver bevidstheden med begrebet og sindstilstanden i den femte skandha  (hvordan og hvorledes, se under: mano-vidjñana). Derfor beskrives caitasika også som en  'begivenhed'  (skt.: dharma)  som opstår samtidigt og parallelt med bevidstheden om noget.  De 51 samskaras er eksempler på vigtige  caitasikas, når de manifesterer sig i  bevidsthedens øjeblik. Som en specifik gruppe blandt dharma'erne,  oplevelsernes enkeltheder eller begivenheder, betegner  caitasikas  en særlig type  dharma'er, hvis  karakter er begribende sindstilstande. Caitasika  og  'caitta'  bruges ofte synonymt.  Se også under:  citta,  og:  manas.  Læs også artiklen:  De 5 skandha'er - og artiklen:  Om opfattelsen,  kapitel 2   - samt artiklen: Hvad er en oplevelse?

 
Regnbuefarvet linje

 

  Caitta  (skt.):

 - tib.: sem læ yungwa  [sems las byuñ ba]  erfaringerbegreber, instinkter eller lidenskaber  (skt.:  kleshas)   som manifest sind  (se under:  citta,  om  'manifest sind'). Caitta betegner sinds tilstandens, skt.:  caitasika, indhold eller bestanddele.
  1)   Ved at  være  en erfaring eller en anden
          mental reaktion, er et sådant manifest begreb og  fortolkning, som opstår spontant og umiddelbart  – helt naturligt –     forudindtaget  overfor  det mentale indtryk  (skt.:  djñeya) og dettes fortolkning  (skt.:  vidjñapti), som opstod i  den tredje  skandha, og som nu forårsager denne manifestation af erfaring, instinkt eller lidenskab   i  den fjerde skandha. Derfor betyder caitta også en 'fordom' og en 'mental projektion'  (se under:  asravas). Caitta tilkender:  Værdi,  Vigtighed  og  Væsen  eller  karakter  til en  oplevelse.
 Vasubandhu  skriver:  ”at betragte en genstand  [skt.:  dharma]  er bevidsthed  [skt.: vidjñana].  At anse den  [genstanden] for at besidde særlige kvaliteter er  caittas.”  (citat fra bogen:  '7 Works of Vasubandhu', kapitlet: 'commentary on the Separation of the Middle from Extremes', side 215  - oversat af Stefan Anacker, forlag: Motalal Barnasidass, 1984).
  2)  Derfor betyder caittas [flertalsform] også  på
         godt og ondt:  mentale tendenser, talenter, karaktertræk, luner, dyder, udyder  og  'fortidens spøgelser',  når  de manifesterer sig  for bevidsthederne i den femte skandha  som motiverende sindstilstande  med deres indbyggede begreb. Brugt på denne måde,  er caittas  synonymt med  caitasikas. Begge er cittas,  manifest sind  og dharma'er,  begivenheder. Det vil sige, at de er aktive  samskaras  - eller manifestationer af samskaras -  i 'strømmen af sind'  (skt.:  santana) gennem de  bevidste øjeblikke  - så begge eksisterer kun momentant i bevidsthedens øjeblik. Som 'latente'  (skt.:  vasanas)  'potentielle'  eller  'passive'  samskaras,  kan man ikke tale om dem som  caittas  og caitasikas  – betegnelsen betyder,  at de er  'manifeste'  for bevidsthederne.  Læs også artiklen:  De 5 skandha'er - og artiklen:  Om opfattelsen,  kapitel 2    - samt artiklen: Hvad er en oplevelse?

 
Regnbuefarvet linje

 

  Candika  (skt.):

 den indre ilds  yoga; (tib.: tummo). Se under:  Tummo.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Caryatantra  (skt.):

 en  Tantra  klasse. (se under:  Tantraklasser).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Caturmudra  (skt.):

 betyder de fire segl; se under:  Mudra.
  Læs også om:  Fire adelsmærker på rigtig anskuelse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Cetana  (skt.):

 –  betyder 'viljen-som-vane'  – eller  'hensigt-som-vane.’ Blandt  samskaras  er cetana det styrende princip for de andre samskaras. Cetana styrer ikke   klesha'erne, de lidenskabelige følelser,  direkte, men  deltager kun  i den lidenskabelige  fortolkning  og reaktion på de mentale indtryk, som foregår i  den fjerde skandha.
 Så  cetana og klesha’erne opstår samtidigt og indeholder ikke nødvendigvis den samme fortolkning af den oplevede situation. Hvilket kan give anledning til det klassiske problem, fornuft eller følelse. Når du vil en ting, men dit hjerte vil noget andet.
 Det at  cetana kun er en enkelt begivenhed i strømmen af begivenheder, rejser naturligt også spørgsmålet om den ’frie vilje.’  Dyrker du den frie vilje, må du først gøre det til en vane, før det kan have nogen effekt, men hvor fri er den så?
  Filosofisk kan dette spørgsmål naturligvis give mange bryderier, men rent praktisk er det værd at bide mærke i, at 'fri vilje' normalt i samfundet står i modsætning til at blive tvunget til at gøre noget, mene noget eller at absolut skulle tro på noget bestemt. Eller at ikke skulle tro på noget. Det kan være tidsånden eller din samfunds klasse og uddannelse, som forventer bestemte handlings mønstre, bestemte holdninger og tro. Troen kan konventionelt også blot dreje sig om patriotisme, kapitalisme og så videre - i stedet for en bestemt religiøs tro. Så politisk betyder 'fri vilje' fritænkeri, som er noget lidt andet end diskussionen i denne paragraf. (Læs mere om denne problematik i artiklen:  Om opfattelsen 3 - Selvets illusion; klummen: forholdsvis identitet.)
 Almindeligvis er det, som du vil, en vane. Men som sådan er den også normalt til diskussion. Især hvis du er gift og har børn. Men mange andre kan af forskellige grunde også motivere dig. For eksempel militær, politi og chefen på dit arbejde. Ønsker du frihed, må du fastgøre din vilje til en stærk etik, skt.:  shila, som baserer sig på tålmod, skt.:  kshanti. Fordi du ikke er alene i verden. Og fordi du ikke ønsker at  skade nogen, men hellere bevirker  gavn – både for dig selv og alle andre. Eller sagt på en anden måde, bør din motivation være en hensigt om  Bodhicitta. Naturligvis kun, hvis Venskab mellem kat og ko. Fotograf ukendt.det er det, som du vil og har til hensigt. Ønsker du  Nirvana, er Bodhicitta helt afgørende.
 Er det så vores hensigt eller bestræbelse, altså  cetana, som bevirker alle begivenheder, eller skal der også noget 'held og lykke' til?  Altså for at du opnår din hensigt? Og hvad med situationen, hvor du har de bedste hensigter, men alting udvikler sig i en helt katastrofal retning, på grund af  årsager og uforudsete begivenheder, som ligger helt udenfor, hvad du magter at påvirke, forme og give retning? Og har du kun én hensigt, eller dyrker du en lagkage af hensigter med dine handlinger, hvor der bag din åbenbare bestræbelse gemmer sig andre motiver?
 Buddha Sakyamuni sagde, at  karma begynder med – og er afhængig af – hensigt, cetana. Men det gør de andres karmas også. Så selvom din handling har en hensigt, for eksempel at du gerne vil ramme målet med bolden i en fodboldkamp, så er din karma måske, at du rammer ved siden af på grund af forhold, som intet har med din hensigt at gøre. Men måske bliver du ked af det, fordi du ikke ramte målet, og hermed opstår der en bestemt historie, som bevirker ny karma. Måske er du ligeglad, og så er det historien. Måske bliver dine hold kammerater kede af den forspildte chance, så det får konsekvenser for dem, selvom de ikke har noget med dit målskud at gøre direkte. Det kan så igen påvirke dit forhold til dem. Så viljen rækker ikke længere end situationens muligheder tillader. Men det bevirker karma alligevel. Du kan naturligvis også blive klog på, hvorfor bolden ikke altid rammer målet. Men det har ikke direkte noget med cetana at gøre. Det er selvfølgeligt også værd at bemærke.
 Jake Wojtowicz, som har en phd. doktor grad fra King's College i London, har skrevet en artikel om dette samspil til Aeon Magazine. Den er et fint eksempel på, hvorledes det, som jeg har kaldt den 'lille historie' og den 'store historie' samt den 'emotionelle identitet' vekselvirker. (Læs om den lille og den store historie samt den emotionelle identitet i klummen ‘idenditet’ i artiklen:  Om opfattelsen, kapitel 3, Selvets illusion.)
 Det filosofiske spørgsmål, som herved rejses, handler om, hvorvidt der er et 'handlende Selv' eller blot en mængde  årsager og betingelser, som bestemmer begivenheders udfoldelse. Den opmærksomme læser vil straks bemærke, at spørgsmålet slet ikke er så enkelt. Både alle 5  skandhas og karma er jo i samspil, når begivenheder udspiller sig. Og du er heller ikke alene om det. Verden er fuld af alle mulige andre  sansende væsner, som også har de 5 skandha'er virksomme og deres egne aktive karmas. Hertil kommer, hvad det faktiske miljø tilbyder af muligheder og hvilke begrænsninger, der naturligt befinder sig i verden som sådan. Altså verden, vi lever i, består af meget andet end handlende individer og mangfoldig karma. Der er for eksempel naturlovene, tyngdekraften og så videre hele vejen til det lokale miljøs særlige årsager og betingelser.
 Artiklen hedder:  If all our actions are shaped by luck, are we still agents?
 Cetana beskrives mere indgående i artiklerne:  De 5 skandha'er  &  Om opfattelsen, kapitel 2  - samt:  Hvad er en oplevelse?
Læs også om: frie vilje
Læs også artiklen om:  karma.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top

  Chagchen  (tib.):

 eller  Tjagtjen. Se under:  Mahamudra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chagzø  (tib.):

 eller Tjagzø  [phyag mdzod]; ordret skatmester; en  lhabrang's manager eller direktør - ofte benævnt 'generalsekretær' af tibetanere, når de selv skal oversætte. En  Tulku's lhabrang må jo have en leder, og fordi Tulku'en  normalt er  munk  eller  nonne, og fordi Tulku'en ikke bør beskæftige sig med verdslige sysler, styres Tulku'ens organisation af en verdslig direktør.  Chagzø'en står som øverste leder af lhabrang'en. I det gamle  Tibet gav denne position i samfundet ofte en meget stor magt, fordi lhabrang'en ofte besad store landbrugs arealer, som blev lejet ud til bønder. Når Tulku'en ikke blandede sig i  chagzø'ens arbejde, gav det direktøren store muligheder for at berige sig selv og udøve magt i samfundet som en anden lille konge  – på Tulku'ens vegne. Systemet har altid manglet en revisor og en kontrol instans, fordi det forventedes, at en Tulku's tjener opfører sig ordentligt. Ak ja. I øjeblikket er der mange, som er ved at lære det, fordi organisationerne ellers kan blive ramt af afsløringer og skandaler.
 Læs også om:  lhabrang;  og om:  Tulku.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chakra  (skt.):

 betyder “hjul”.  Bhava-chakra er således  livshjulet  og  Dharma-chakra er  Dharmahjulet.   Chakra bruges også som betegnelse på de indre energi strømmes trafik knudepunkter i kroppen, som ligner hjul med eger. Der er forskellige betydninger ved at lokalisere disse  chakra’er i de forskellige  sadhana’er, så nogle gange vil der være 3, andre gange 5 og nogle gange 7. Det fremgår af  sadhana’ens manual. Disse kanaler og trafik knudepunkter er ikke fysiske størrelser, men forestillede mønstre, som indgår i en  sadhana's visualiseringer. Det er visualiseringerne og den meditative sindstilstand, som påvirker kroppen gennem disse mønstre, som således kan siges at skabe bro mellem sind og krop. Visualiseringerne tjener til at transformere følelserne i kroppen til  djñana, visdomsind, og til udviklingen af Det Lyse Sind,  Bodhicitta.
  Læs videre under:  Mayakaya, illusorisk krop.
Læs også om:  Nadi, kanal
- og under:  vayu, ‘indre’ vind eller energi, som cirkulerer i disse kanaler og chakra'er.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chakra-samvara  (skt.):

 en  Yidam form;  [Chakrasaṃvara; चक्रसंवर]; Cirklen eller hjulet af helhed eller samling. Den tibetanske sanskrit oversættelse deler ordet, så ordet sam betyder fryd eller henrykkelse, mens ordet vara betyder den højeste eller største, altså 'Overordentlig fryd.' Hjulet skal nokChakrasamvara i forening med Vadjravarahi; 500 år gammelt maleri fra Metropolitan Museum New York. mest forstås som kredsløbet i  livshjulet, som denne type  sadhana sigter på at overstå. Men hjulet hentyder også til foreningen eller helheden i sind, tale og krop, som samlet i en tilstand af  samadhi frembringer intens fryd i begrebsfri åbenhed eller erkendt  sunyata. I en tredje forstand er hjulet forening af  kleshacitta  og  Bodhicitta, når sunyata erkendes.
 Det tibetanske navn er Khorlo Demtjok, 'Hjulet af den største fryd'.  [ འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག    ‘khor lo bde mchog];    nogle steder kaldes han for: Khorlo Dompa [’Khor-lo sdom-pa].
 En meget almindelig   Tantra  Yidam  i  Karma Kadjy  traditionerne. Tantra'en er en såkaldt 'moder' tantra med vægten lagt på  vished. Den hører hjemme i Anuttarayoga klassen  (se under. Tantra klasser). Den er en af de mest komplicerede Tantra'er sammen med   Kalachakra.  Som   Yidam  er han i erotisk forening med  Vadjrayogini  som hans ledsagerske.  (se billedet). Vadjrayogini er 'essensen' af Chakrasamvara eller  visheds-aspektet. Hun har derfor også sin egen Tantra, som interessant nok ikke er kompliceret i  visualiseringen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chakravala  (skt.):

  Tib.: Djigten Dji Kham  [’jig rten gyi khams]. ’Ringen af jernbjerge’ i et enkelt kosmisk system med  Meru bjerget i centrum. Det er et enkelt univers eller verdens system med forskellige verdener til de 6 slags  sansende væsner, som almindeligvis betegnes som ’Meru bjerg systemet’ her i Vesten, skønt sanskrit navnet er  Chakravala.
Chakravala, silkebrokade, foto fra bogen: The Sacred Art of Tibet.
  Ringen af jernbjerge omgiver hele systemet.  I kompassets retninger ligger de 4 ’kontinenter’ – hver  omgivet af 2 mindre ’kontinenter’ eller øer. Disse landmasser er omgivet af et meget stort hav til alle sider. Ind mod midten, hvor Meru bjerget hæver sig i mange tusinde kilometers højde, afsluttes det store hav med 7 ringbjerge. Disse bjergkæder er adskilte fra hinanden med forskellige ringformede have.
  Ved foden af Meru bjerget bor de misundelige guder, skt.:  Asuras. Meru stikker lige så dybt, som det rager op. Det er snævert ved roden og breder sig ud til alle sider til midt på bjerget, hvorefter det snævrer ind igen hele vejen til toppen, hvor  guden  Indra’s  slot er placeret. Indra’s verden er den laveste af gude verdenerne. Solen og månen kredser i jævne baner omkring det store bjerg. Der er mange flere detaljer i systemet; læs videre om dem i artiklen om:  Årsagskæden, hvor der også er flere forklarende billeder.
  Dette begreb om universet svarer ikke til moderne astrofysik og astronomi.  Chakravala handler om de sindstilstande, som de forskellige slags sansende væsner befinder sig i. Denne sindstilstand afgør, hvilken verden, man er blevet genfødt i.
  De forskellige grader af  samadhi  og de 4 slags mesterskab i meditation, skt.:  dhyanas,  afføder bestemte sindstilstande, som bevirker, at  yogi’en i sin samadhi opnår samme tilstande som diverse guder på diverse eksistens planer, som de blev opfattet i Oldtidens Indien. I  Chakravala systemet beskrives dette med de i alt 26 himle, som svæver over Meru bjerget. Inddelingen i de 6 verdener, inklusive de 26 himle handler altså om inkarnation og ikke så meget om astronomi eller geografi. Læs videre med flere detaljer under:  Triloka, de 3 slags verdener.
  For yogi’en handler disse begreber om samadhi, og for filosoffen handler de om samadhi’s begrænsning.  Nirvana  er noget andet end systemet som sådan. Nirvana er frihed fra systemet, så selvom samadhi kan føre dig til den højeste himmel, skt.:  Akanistha, højt hævet over lidenskabernes verdener  (skt.:  Kamaloka), så er det ikke  befrielsen. På denne måde er  Chakravala  et specielt begreb om  samsara, som kun dækker noget af betydningen af betegnelsen samsara. Den enkle forklaring af begrebet  Chakravala er derfor ‘verden i flere dimensioner som en tilstand i sindet’.
  Chakravala er den almindelige enkeltdel i de buddhistiske kosmologiske systemer.
  Læs mere under:  Årsagskæden;
og under:  Kosmologi;
og under:  Samsara;
og under:  Triloka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chakra-vartin  (skt.):

 betyder ‘hjul behersker’. Det siges, at hjulene på hans stridsvogn uforhindret kører allevegne. Derfor oversættes udtrykket oftest som ‘verdenshersker’. Kejser Ashoka fra  Magadha  anses for eksempel som en sådan verdenshersker, fordi han herskede over det meste af Indien, Pakistan og Afghanistan omkring år 300 før vor tidregning. Ashoka er sandsynligvis et dårligt eksempel.
 En  Chakravartin er karakteriseret ved de 32 ypperlige kropslige kendetegn:
  1)  fødderne er fuldkommene plane og mærket med
        Dharmahjul  på fodsålerne.
 2)  Fødderne er brede og anklerne er ikke
        fremtrædende.
 3)  Fingre og tæer er lange.
 4) Der er ligesom anlæg til svømmehud mellem
        fingre og tæer.
 5) Huden er blød og musklerne fine og
        ungdommelige.
 6) Kroppen har 7 ophøjede dele.
 7) Lårene ligner en antilopes.
 8)  De ‘hemmelige’ organer er tilbagetrukket
        ligesom hos elefanter.
 9) Torsoen er som en løves.
10) Kravebenene danner ikke udhulinger, men
        har et pænt huld   (resultatet af at opretholde
       Vairocana’s 7 punkts stilling).
11) Skulder ryggene er forfinet afrundede.
12) Armene er bløde, runde og jævne.
13) Armene er lange.
14) Den fuldstændige rene krop er omgivet
        af et lysskær.
15) Nakken er uforlignelig som en konkylie.
16) Kinderne er storslåede som en løves.
17) Der er 40 tænder fordelt i lige store tal
        på over- og underkæben.
18) Tænderne er meget rene og sidder tæt sammen.
19) Tænderne er uforlignelige og i harmonisk
        opstilling.
20) Hjørnetænderne er fuldkomne og perfekt hvide.
21) Tungen er lang, uden spids og utrolig -
22) med en ganske fuldkommen smags-evne.
23) Stemmen er sød som en kalavinka fugls  [en
        fugl fra et paradis]  og som  [guden]  Brahma’s sang.
24) Øjnene er smukke som blå lotus blomster,
         skt.: utpala.
25) Øjenbrynene er kønne som hos en ko.
26) Ansigtet er smukt at betragte med dets
        uforlignelige hvide  ’urna’ (skt.) hårløkke  [et enkelt
        højre drejet hår i spiral mellem øjenbrynene
        lige over næsen].
27) Hovedet krones med en slags lille bule  [skt.:
        uṣṇīṣa- eller  ushnisha], en mindre fremvækst af
        kraniet  [mange lærde i dag mener, at ushnisha alene
        hentyder til en hårknude på toppen af hovedet].
28) Huden er ren og fin og
29) har en gylden farve eller tone i farven.
30) Hårerne på kroppen er overmådeligt fine og
        bløde med blot ét hår i hver pore, som snoer
        sig mod højre og opad.
31) Håret  [på hovedet]  er fejlfrit med en dyb blå
        farve som en ædelsten  [lapis lazuli].
32) Som et velrundet og fuldkomment  nyagrodha
        træ  [indisk banyan træ, ficus benghalensishar den
        faste krop samme styrke som [guden] Indra.
(Denne liste er fra Asanga’s   The Changeless nature).
  Disse 32 tegn er tilsammen meget usædvanligt, og selv Kejser Ashoka har sandsynligvis ikke haft dem. De er først og fremmest en  Buddha’s  fysiske kendetegn, men  Buddha Sakyamuni   havde det jo i sig, at han både kunne have valgt at blive til en  Chakravartin  så vel som det valg, som han faktisk traf, nemlig at søge oplysning og blive til en  Buddha. Derfor kaldes de 32 for tegnene på en  Chakravartin.  Se også under:  Oplysningens 64 elementer.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chandrakirti  (skt.):

Chandrakirti
 berømt  Pandit  fra det syvende århundrede. Især berømt for sin bog:  Madhyamakavatara,  som er en kommentar til  Nagardjuna’s  Madhyamaka   anskuelse.   Chandrakirti  blev således far til den såkaldte Prasangika udlægning af   Madhyamaka. Madhyamakavatara er blevet oversat og kommenteret i bogen:  The Emptiness of Emptiness.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chaplain  (engelsk):

 en kappelan eller hjælpepræst. Udtrykket bruges i USA ikke kun om kristne præster, imamer og rabbinere, men alle religiøse repræsentanter, som har et offentligt job i de væbnede styrker, hospitaler og fængsler. Grunden er, at de har særlige privilegier og forpligtelser som for eksempel  tavshedspligt om visse ting, som deres klienter måtte betro dem, uanset hvilken religion de repræsenterer.
 Læs videre under:  Præst.
Læs om det hos Tricycle Magazine  (april 2022).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chekawa Yeshe Dordje  (tib.):

 1101 - 1175, var en berømt  Lama fra  Kadam traditionen, Chekawa Rinpotje; ukendt kunstner - ukendt fotograf.som var elev af  AtishaChekawa Yeshe Dordje formulerede  lodjung træningen  i 7 punkter, som utallige lærde har skrevet kommentarer til. Den originale tekst med  Shamar Rinpotje’s kommentarer er oversat til dansk i bogen:  Vejen til Oplysning.  Den engelske oversættelse:  The Path to Awakeing.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chela  (skt.):

 lærling, elev  - ordret: 'tjener'. Generelt forventes to kvaliteter af en chela, så læreprocessen kan foregå på den rigtige og bedste måde. Disse kvaliteter er tålmod, skt.:  kshanti, og lærevillighed. Uden disse kvaliteter er projektet umuligt.
  I  Tantra formidles denne særlige kunst ved  mesterlæren. Mester hedder Guru på sanskrit og  Lama på tibetansk. Indenfor mesterlæren må lærlingen ligesom indenfor klassiske håndværk altid gøre som mester siger. I Tantra er det særlig vigtigt for lærlingens sikkerhed, fordi der er flere fare momenter ved Tantra.
  Indenfor  Sutra træning bruges mesterlæren ikke, så  Dharmalæreren kaldes her for en åndelig ven, skt.:  kalyanamitra  (tib.: shenyen). Det vil sige en træner, coach eller rådgiver og instruktør. Derfor bruges udtrykket  chela  her i en overført betydning i respekt for den  Dharma, som Dharmalæreren formidler. Det kan næppe undgåes, at en elev forguder sin Dharmalærer, hvis og når denne er en sand  Bodhisatva. Men i Sutra ligger hovedvægten på formidlingen - ikke på formidleren.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chikai bardo  (tib.):

 med dansk udtale: tjikai bardo [’chi kha’i bar do]; dødens mellemtilstand før efter-døds tilstanden, skt.:  dharmata. Herefter følger  genfødsel. Se under:  bardo.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Khenpo]  Chödrak  (tib.):

 se under:  Tjødrag.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Choe jung  (tib.):

 eller tjø djung, [chos 'byung], se under:  dharmodaya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Chonyi bardo  (tib.):

 med dansk udtale: tjønyi bardo [chos nyid bar do];   dharmata på sanskrit; efter-dødens mellemtilstand før  genfødsel. Se under:   bardo.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Cintamani  (skt.):

 [Cintāmaṇi]; tib.:  yishi norbu  [yid bzhin nor bu], den ‘ønske opfyldende’ ædelsten. Juvelen, Cintamani, i Avalokitesvara's hænder. Udsnit af tangkha på Tilogaard. Foto Lama Tendar Olaf Høyer.som  Avalokiteshvara  holder over sit hjerte mellem sine foldede hænder. (Se billedet.)
  1) Denne ædelsten er
       symbolsk for sindets karakter ved, at det du ønsker, vil sindet stræbe efter bevidst og ubevidst. Når et ønske er formuleret i sindet, trækker det spor og bliver til et karmafrø, skt.:  bidja. Så hvad du end ønsker, vil  det med tiden blive opfyldt - skønt næppe så hurtigt, som du måtte ønske. Hvis for eksempel du er fattig og ønsker dig rigdom, vil der muligvis forløbe flere inkarnationer, før dit ønske opfyldes.  Ting tager tid. Alle ønsker opfyldes imidlertid.
 Læren er derfor:  pas på med, hvad du ønsker dig eller ønsker for andre. Folk, som du nu forbander og ønsker at skade, er måske i fremtidige liv dine kære - og det er måske først på det tidspunkt, at dit skadelige ønske opfyldes. Ønsk derfor kun noget godt for dig selv og alle andre til enhver tid.
  2) I en anden forstand symboliserer  Cintamani
        simpelthen  Bodhicitta. Når du ønsker gavn for alle og ingen skade, vil sindets ønske opfyldende karakter fremskaffe det ønskede resultat. Således er cintamani symbolsk for kraften ved  bøn. Måden, hvormed Avalokiteshvara holder på juvelen, kaldes netop for ‘bønnens  mudra:’  foldede hænder, hvor fingerspidserne mødes i en let berøring, mens hænderne danner et mindre hulrum, hvori man kan forestille sig cintamani
 Så denne mudra kunne ligne en kristen måde at holde sine hænder ved bøn. Det vides ikke, hvorfor de kristne gør sådan, men buddhisterne udfører en mudra. Den skal ligne en  lotus blomst, som endnu ikke er sprunget ud, men den skal lige til at gå i gang med det. Lotus blomsterknoppen er symbol for det aspirerende Bodhicitta, sindet som træner åbent hjerte og sind uden fordom, karakteriseret ved den venskabelige kærlighed, skt.:  maitri, og medfølelse, skt.:  karuna. Ønsket om at det aspirerende Bodhicitta bliver virkeliggjort er  cintamani ædelstenen inde i hændernes lotus mudra.
  3) I diverse ‘New Age’ spekulationer beskrives 
        cintamani som både den ‘filosofiske’ sten fra Alkymi   (hvilket  er misvisende indenfor Alkymiens egne definitionerog som en fysisk og magisk sten. For eksempel som den mystiske store sorte firkantede sten i filmen 2001.  Den slags har intet med  cintamani  at gøre i en buddhistisk forstand.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top
 

  Citta  (skt.):

 -  oplevet  eller  manifest  sind,  som opfattes af bevidsthederne  (skt.:  vidjñanas)Cittas kan også oversættes som:  'mentale manifestationer'. Vi kender til sindet, fordi vi har oplevelser.  Når vi undersøger enhver oplevelse nærmere, finder vi ud af, at alle oplevelser har det til fælles, at de er  'manifestationer af sindet'.  For eksempel består den oplevede verden ikke af atomer i den direkte erfaring  (skt.:  pratyaksha),  men af sansninger. Disse sansninger er  'manifestationer af sindet'. Vi ved ikke direkte, hvad der giver anledning til sansningerne, for vi oplever kun  'sindets manifestation' som sansning i   den første  skandha.  På denne måde er  cittas  'mentale sanse genstande'  for sanse bevidsthederne, hvilke ellers kaldes  (skt)  rupas(det er cittas også for   manovidjñana,  hvilke ellers isoleret betegnes som:  manas). Vi må derfor tale om citta på 3 måder:
  1)   Citta,  sindets anlæg  eller evne  til at opleve,
          vide,  kende,  erkende,  erfare  og  genkende,
          som viser sig som:
  2)  Citta,  manifesteret sind  - sindet som det
          faktisk opleves af bevidsthederne -  den
          oplevelse   (skt.:  dharma),  viden,  kendelse,  erfaring  og  genkendelse, som viser sig for bevidsthederne  (skt.:  vidjñanas) i   bevidsthedens øjeblik.  Evne til viden og erfaring  antager eller får  en eller anden skikkelse og  fortolkning  eller aktiverer et eller andet mønster, for eksempel  klesha-citta  og  Bodhi-citta,  når  (skt.)  indriyas, sanse evnerne, forstyrres ved  sansning  (skt.:  sparsa)   i den første  skandha, hvorefter citta's potentiale bliver til aktuelle og momentane  'mentale manifestationer'  i de første 4 skandha'er, som derpå opleves  bevidst  i den femte.  Begrebets hovedvægt ligger på, at  citta  er sindets evne til at opleve sit indhold, til at erfare det, kende det og vide det, samt dette indholds  'mentale manifestation'  for bevidstheden.
  Sindets processer,  de 5 skandha’er med de oplagrede  karma  bidjas  (skt.: frø) og  samskaras,  betegnes som  dharma’er  (oplevelsernes elementer). Disse dharma'er er  rupas, opfattede sanse genstande,  djñeyas, mentale indtryk,  og  caitasikas, erfarings baserede sindstilstande.  De er alle  cittas, men i visse sammenhænge vil kun 'caitasikas'  blive benævnt cittas.  Sinds-bevidstheden,  manovidjñana's  indhold som  'manifesteret sind', cittas  kaldes ellers specifikt for  'manas', som således kan betegnes som sindelag eller mentalitet, mens  cittas i denne forbindelse er  'manifestationen' af sådant sindelag eller mentalitet.  Cittas  bruges således ofte synonymt med  'manas'  - hvad angår manovidjñana,  men cittas er også:  rupas,  vedanas, djñeyas  og  vidjñaptis.
  3)  Det  danske ord  'sind'  og  det engelske  'mind'
         er derfor glimrende oversættelser,  mens
         fransk  'l'esprit'  og tysk  'geist' er lettere misvisende. Der er ikke nødvendigvis særlig meget  'ånd'  over manifest sind. Man kunne måske oversætte med ordet  'sjæl', fordi betegnelsen i højere grad angår  'manifest sind', men med udtrykket 'sjæl' antydes, at sjælen er lavet af uhåndgribeligt 'stof' eller materiale, måske betegnet som 'æter', så man herved tilkender manifest sind egenskaber og væsen, som ikke svarer til erfaringen og manifestationen. Så ordet 'sind' er godt, men alligevel er det ikke helt det samme som  citta.
   Citta betyder manifest sind,  men  der er  ingen manifestation uden   årsag og betingelser,  så  betydningen af  'evne' og  'anlæg'  ligger implicit i betegnelsen. Det er ikke helt sådan, at vi bruger begrebet  'sind'  på dansk. Vi har en ide om, at sindet eksisterer  uafhængigt  af sin manifestation  (- måske på en eller anden måde i hjernen).  Det accepteres ikke i Dharma'en,  fordi det ikke svarer til  erfaring ved  (skt.)  pratyaksha, direkte erfaring.
 (- Naturligvis accepteres  'hjernen'  i Dharma'en, men når du tænker en tanke, hører fuglene synge eller mærker jorden under dine fødder, er det ikke din  'hjerne',  som du oplever  - på trods af, at den er aktiv -  men dit sinds manifestation. Naturligvis spiller din hjerne en rolle i oplevelserne, men mere som en  'bro' til sindet end som et opholdssted. Man kan opfatte hjernen som et meget sammensat sanseorgan. Vi ved faktisk meget lidt om hjernen, hvad enten du er buddhistisk  Pandit  eller ateistisk hjerneforsker, og endnu mindre om forholdet:  sind – bevidsthed – og – hjerne.)
   Skønt sindet kan være blot og bart  'potentiale til oplevelse og viden' er denne  'fase'  ikke eksistentielt forskellig fra sin 'manifeste fase'. Begge 'faser' har   relativ  uvirkelighed til fælles. Sammensat gensidig afhængighed  (årsagskæden)essensløshed  og  sunyata  er  cittas’  karakteristika. Så snarere end, at der gemmer sig et sind  bag det manifeste sind, antager Dharma'en, at  citta  er en  illusion  ligesom  Selvet  (se under:   anatman)samsara,  dimensionalitet  og  tid. Citta er blot et relativt enkelt og praktisk begreb til beskrivelse af den faktiske virkelighed, hvor  'fakta'  forekommer tvetydige og relativt uvirkelige.  Se også under:  caitasikascaittasmanas  og   vidjñana.
 

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top

  Citta-matra  (skt.):

 tib.: sæm tzam  [sems-tsam]  ’det er alt sammen i sindet,’ en psykologisk og filosofisk tradition, kendt som  kun-sind-skolen   (også kaldet: Yogācāra, udøvelse af yoga), er en  Mahayana  tradition, som stammer fra Bodhisatva  Maitreya  og  Asanga. Asanga’s bror  Vasubandhu  blev  Cittamatra’s autoritative kommentator.  Cittamatra er i hovedsagen en psykologisk tilgang til   Dharma’ens udfordringer, både hvad angår anskuelsen  (Cittamatra) og træningen  (Yogacara). Cittamatra betegnes af mange akademikere som en idealistisk anskuelse. Det er ikke helt korrekt. Den er   psykologisk realistisk. Der hvor Cittamatra kommer i karambolage med  Madhyamaka  skolen, angår sindets eksistens.  Asanga  postulerer nemlig  alayavidjñana,  mens Madhyamaka synes, at begrebet  Dharmadhatu må være tilstrækkeligt.
   Chandrakirti  leder kritikken og påpeger,
 1)   at man ikke kan fastslå sindets eksistens,
 2)  at man dog heller ikke kan benægte eksistensen
       af sindet,
 3)  at man tilsvarende heller ikke både kan
       benægte og bekræfte sindets eksistens,
 4) samt at man naturligvis heller ikke kan
       hverken benægte eller bekræfte det.
 Hertil svarer  Cittamatra, at selvom sindet er et blot og bart  begreb, der som sådan må være anderledes end det, som begrebet hentyder til, så er det et yderst praktisk begreb for  yogi’en,  som undersøger sit eget væsen og egentlige natur i sin tilstand af   samadhi  ved den analytiske   vipashyana.
   Der er ingen tvivl om, at sindet netop er   sunyata,  ligesom  Madhyamaka påviser. Det er denne holdning, som er videreført i  Mahamudra  meditations systemet, som således forener disse to anskuelser.  Man kan således sige, at Cittamatra har vundet debatten, men det er ikke helt korrekt. Cittamatra er den praktiske  - og psykologisk realistiske -  korrekte anskuelse. Madhyamaka er den udtømmende filosofi - hvor begrebs dannelsen  forstås  korrekt  og  sunyata  udpeges og udtømmes for  'væsen'.
 Cittamatra  kaldes også for  Vidjñapti-matra, ‘kun  fortolket forvrængning’  - også oversat som ‘kun repræsentation’. ‘Repræsentation’ som sådan er dog snarere  djñeya  end vidjñapti, fordi vidjñapti er fortolkningen, mens djñeya er det mentale indtryk, som ‘repræsenterer’ sanse genstanden. Endelig betegnes  Cittamatra  også som  Vidjñana- vada, ‘bevidstheds læren’. Disse betegnelser ses dog sjældent. Derimod er det almindeligt at bruge både betegnelserne  Cittamatra  og  Yogacara, alt efter om man lægger vægt på anskuelsen eller meditationen. For at forstå dybden i Cittamatra, skal man studere Vasubandhu's udlægning af begrebet (skt.)  asunya - ikke-tom, hvor han påpeger, at sindet hverken er tomt eller ikke-tomt. Det er dette synnspunkt, som forener Cittamatra og Madhyamaka og danner grundlag for Mahamudra anskuelsen. Det fuldender også læren om sunyata og tallet nul, skt.:  sunya, som jo ikke blot er tomt, men også er et tal - så det er hverken tomt eller ikke-tomt.
  (Vasubandhu's udlægning af tom og ikke-tom kan muligvis også bruges til en forståelse af  kvantemekanik, men det skal jeg ikke gøre mig klog på, da dette ikke er mit fag.)
 Læs også om: substansløs abstraktion,  abhutaparikalpa;  læs videre om:  stoflighed.
Læs også artiklen:  Hvad er en oplevelse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Citta-prashrabdhi  (skt.):

 smidigt sind; se under:  smidighed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  'Crazy wisdom':

 ikke konventionel visdom; en mesters demonstration af  Buddhanaturen Nul betyder ikke blot ingenting... overfor en elev, så vedkommende straks  indser - på uortodokse måder eller med usædvanlige metoder. I reglen handler det om at få overstået elevens indgroede fordomme og emotionelle blokeringer mod at se direkte på sit eget  sinds  natur og virkemåde. Således slog for eksempel  Tilopa  Naropa  i hovedet med en sandal, hvorefter Naropa blev  oplyst. Det betyder naturligvis ikke, at hver gang nogen slår en anden med en sandal vil vedkommende opnå indsigt. Derfor er dette  begreb  meget misbrugt til at bortforklare bizar opførsel hos en  Lama  eller  Dharmalærer. En anden ting i dette begreb er brugen af ordet 'visdom' - som er en fejl oversættelse. På godt dansk burde det hedde 'tosse  vished' - men den rette betydning er altså 'ikke konventionel vished' (hos mesteren).

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top

 

 

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordliste

 

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

C

 

 

 

        Caitasika

        Caitta

        Candika

        Carya tantra

        Catur-mudra

        Cetana

        Chagchen

        Chagzø

        Chakra

        Chakra-samvara

        Chakra-vala

        Chakra-vartin

        Chandrakirti

        Chaplain

        Chekawa Yeshe Dordje

        Chela

        Chikai bardo

        [Khenpo] Chödrak

        Choe jung

        Chonyi bardo

        Cintamani

        Citta

        Citta-matra

        Citta-prashrabdhi

        'Crazy wisdom'

 

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk